Càlcul de les quotes de devolució d’un préstec

Aquest full de càlcul us permetrà calcular les quotes mensuals d’un préstec, segons quin sigui el principal sol·licitat i el tipus d’interès aplicat.

Càlcul de les quotes de devolució d’un préstec

Préstec

Utilitzeu els préstecs per finançar necessitats d’actiu fix. Si el que necessiteu és finançar desfasaments de tresoreria (per desfasament entre cobraments i pagaments, compra de mercaderies, etc.), utilitzeu pòlisses de crèdit o descompte comercial.

Ajusteu el termini de devolució a la vida útil de l’actiu finançat, sense passar-se:

  • La generació de tresoreria que us suposarà la nova inversió us ajudarà a cancel·lar més còmodament el préstec.
  • Si preteneu amortitzar-lo massa ràpid, les quotes del préstec seran molt altes i haureu de destinar recursos procedents d’altres fonts per cancel·lar-lo.
  • Si preteneu amortitzar-lo a molt llarg termini (per reduir l’import de les quotes), és possible que l’actiu esdevingui obsolet i que encara tingueu algun import pendent d’amortitzar, amb la dificultat que això pot suposar per finançar la renovació de l’actiu.

Sol·liciteu un període de carència

És possible sol·licitar un període de carència, és a dir, un període durant el qual només es paguin interessos, sense devolució del principal.

Justifiqueu el període de carència aportant les vostres previsions de tresoreria. En general, és aconsellable sol·licitar aquest període de carència en inversions necessàries per a l’inici de l’activitat o per a nous projectes en què durant els primers mesos es prevegin ingressos inferiors als normals. Penseu que els bancs no veuran amb bons ulls aquest període de carència si el préstec es destina a renovar maquinària, ja que en aquest cas, el negoci ja està en marxa.